Ochrana osobních údajů

A) Kupující souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů, které předá prodávajícímu, a to v rozsahu svého jména, adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla a případně dalších, která sám prodávajícímu předá. Své osobní údaje kupující poskytuje dobrovolně a je oprávněn svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů vzít kdykoli zpět. Pokud však tak učiní před samotnou realizací kupní smlouvy, nebude prodávající schopen provést dodávku zboží. Bez jeho souhlasu je prodávající oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje pouze z důvodů plynoucích z ustanovení § 5 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., zákona osobních údajů (dále jen "ZOOÚ")

B) Kupující bere na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovávány za účelem realizace objednávky a kupní smlouvy a dále bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k realizaci objednávky, kupní smlouvy a vzájemných práv a povinností prodávající a kupujících, plynoucích z obecně závazných právních předpisů. Jeho osobní údaje mohou být předány jiným subjektům pouze za splnění podmínek plynoucích ze ZOOÚ a to firmám PPL CZ s.r.o. nebo Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (DPD), případně dalším přepravním společnostem. Dále pak, z důvodu zkvalitňování našich služeb, budou kontaktní údaje a informace o uzavřeném obchodě poskytnuty společnosti Miton Media, a.s., provozovateli internetového portálu www.heureka.cz, která bude kupujícího elektronicky kontaktovat krátkým dotazníkem, kterým se bude snažit prověřit kvalitu námi poskytovaných služeb. Kupující na tento dotazník nemá žádnou povinnost reagovat.

C) Kupující stvrzuje, že jím uvedené osobní údaje jsou pravdivé, přesné a identifikují jeho osobu. Kupující dále bere na vědomí, že je oprávněn požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu a pokud zjistí nebo se bude domnívat, že správce (prodávající) nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se ZOOÚ, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů kupujícího.

D) Osobní údaje kupujících jsou považovány za důvěrné informace a nebudou poskytnuty třetím osobám. Osobní údaje kupujících jsou užívány pouze pro činnost provozovatele virtuální prodejny a v souvislosti s danou obchodní transakcí. Objednáním zboží kupující souhlasí k použití jeho email adresy pro průběžné zasílání informací o novém zboží a akcích, týkajících se tohoto ESHOPU.