Obchodní podmínky

Platné od 1.10.2016

Provozovatel internetového portálu

Dodavatel zboží : HARTI24 CZ, s.r.o., Milady Horákové 878/65, PRAHA 7, 170 00, IČ 03452921 DIČ CZ03452921

Provozní doba: reklamace a hotlinka  PO - PÁ  09.00 - 17.00   

Tel: 721 187 187

Všechno zboží prodávané prostřednictvím tohoto eshopu je použité


I. Všeobecná ujednání

a. Všechny odeslané a zpětně telefonicky potvrzené objednávky jsou považovány za závazné. 
b. Kupující odesláním objednávky a jejím telefonickém potvrzení akceptuje Obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího i kupujícího, ve svém znění tvoří obsah kupní smlouvy resp. jsou její nedílnou součástí.  Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce. Provozovatel eshopu  se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží vyhovující všem normám platným na území České Republiky.

II. Objednávka zboží, uzavření kupní smlouvy

a. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem  smlouvy kupní. K uzavření kupní smlouvy dochází až v okamžiku závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení telefonické, toto potvrzení je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o převzetí objednávky do systému není potvrzení objednávky).

 
b. Prodávajícím telefonicky potvrzená objednávka či její část je pokládána za závaznou pro obě strany. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení (ten bude oznámen při zpětném potvrzení). 


c. Objednáním zboží dává zákazník souhlas k zasílání doplňujících informací námi nabízených produktů. 


d. Produkty označené symbolem P/L jsou shodné na levou i pravouvou stranu ( neznamená 2 kusy). Produkty označené nápisem "Druhovýroba" jsou podstatně levnější alternativou prvovýrobových dílů, u kterých se dá předpokládat nižší kvalita zpracování, nepřesnost v rozměrech a nižší životnost. Na tyto výrobky neuznáváme reklamace na výše vyjmenované vlastnosti. Je na zodpovědnosti každého kupujícího zda, zvolit kvalitu či nízkou cenu.

 
e. Produkty objednané na přání zákazníka ( autodíly a další zboží, které nejsou běžně skladem a je třeba jejich individuálního dovozu dodavatelem) není možné je vrátit z důvodů nesprávného výběru produktu nebo neprostudování parametrů produktu ze strany kupujícího, protože s těmito výrobky se kupující měl možnost detailně seznámit a jeho objednávka byla uzavřena jinak než pomocí prostředků komunikace na dálku. V případě vracení a následného odstoupení od smlouvy u těchto produktů bude zákazník hradit veškeré náklady vzniklé na individuální dodávku objednávku a na jejich dodání zákazníkovi (většinou se zákazníkovy vrátí určitý podíl ceny).

f. Nenabyde-li kupující do 14-ti dnů od prodeje nějakých námitek nebo rozporů s uzavřením kupní smlouvy, je považována kupní smlouva jako celek za uzavřenou a veškeré v ní možné rozdíly, nebo pochybení jsou braná jako zákazníkem akceptovaná.

g. Následné úpravy faktur  jsou zpoplatněny administačním poplatkem 300,- Kč.

h. Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 300,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou podstoupeny předány inkasní společnosti k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených.

III. Cena zboží a dopravy

a. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb. Cena produktu po objednání může být změněna pouze se souhlasem kupujícího a po dohodě s ním. Nesouhlasí-li kupující se změněnou cenou produktu, může od kupní smlouvy odstoupit.


b. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího, případně zaplacena dobírkou při převzetí zboží kupujícím. 


c. Prodávající do prodejní ceny některých produktů započítává částku za recyklaci. Tento případný poplatek není možné vidět v košíku nebo pokladně před objednáním.

 
d. Cena zboží zahrnuje velkou část ceny za dopravu a za balné. U vybraných produktů je v ceně zboží zahrnuta celá cena za dopravu a za balné, takové zboží je označeno slovně „doprava zdarma".

 
e. U produktů, kde tento symbol není, je účtován pouze doplatek za část dopravy a balného. Celková cena za dopravu a balné značně převyšuje námi účtovaný doplatek a proto je tento doplatek za dopravu a balné proti celkové ceně dopravy a balného nízký.

 
f. Dopravce doručuje vždy do druhého pracovního dne od předání zásilky z naší expedice. 


g. Dopravce se dle smlouvy zavazuje doručit zboží k domu či provozovně. Je nutné, abyste se vždy připravili na doručení zboží.

h.  Veškeré objednávky na SLOVENSKO budou 

CENÍK dopravy:

Zásilky malých rozměrů SK do 20 Kg – Přepravní služba GEIS za 250,- Kč (pouze v rámci SK)

Zásilky velkých rozměrů nebo nad 20 Kg bohužel nezasíláme

DOBÍRKA 30kč  od 1000kč ZDARMA

IV. Dodací lhůta

a. Dodací lhůta začíná běžet ode dne závazného potvrzení objednávky, za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě a objednávka je vytvořena v pracovní dny do 14. hodiny, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 72 hodin. Potvrzené objednávky po 14. hodině či mimo pracovní dny, zboží bude nejpozději expedováno či předáno dopravci do 96 hodin . Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. 


b. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 3 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání kupujícímu. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

V. Potvrzení - storno objednávky

a. Nejpozději do 48 hodin po objednání Vás budeme kontaktovat telefonem kvůli  potvrzení objednávky, při objednávce na Slovensko si vyhrazujeme právo na zrušení objednávky bez udání důvodu

b. Před i po potvrzeni objenávky  lze tuto zrušit odpovědí na potvrzovací email a to vložením textu "STORNO" do předmětu zprávy. V případech objednávek, které nejsou před odesláním zásilky odběratelem stornovány, předá naše společnost svému partnerovi podklady pro vymáhání poplatku ve výši 500 Kč jako náhradu za přepravní a ostatní náklady od klienta, který zásilku řádně nestornoval. 

VI. Ochrana osobních údajů

a. Kupující souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů, které předá prodávajícímu, a to v rozsahu svého jména, adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla a případně dalších, která sám prodávajícímu předá. Své osobní údaje kupující poskytuje dobrovolně a je oprávněn svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů vzít kdykoli zpět. Pokud však tak učiní před samotnou realizací kupní smlouvy, nebude prodávající schopen provést dodávku zboží. Bez jeho souhlasu je prodávající oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje pouze z důvodů plynoucích z ustanovení § 5 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., zákona osobních údajů (dále jen "ZOOÚ").

b. Kupující bere na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovávány za účelem realizace objednávky a kupní smlouvy a  dále bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k realizaci objednávky, kupní smlouvy a vzájemných práv a povinností prodávající a kupujících, plynoucích z obecně závazných právních předpisů. Jeho osobní údaje mohou být předány jiným subjektům pouze za splnění podmínek plynoucích ze ZOOÚ firmám  PPL CZ s.r.o. nebo DPD či dalším přepravním společnostem.

c. Kupující stvrzuje, že jím uvedené osobní údaje jsou pravdivé, přesné a identifikují jeho osobu. Kupující dále bere na vědomí, že je oprávněn požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu a pokud zjistí nebo se bude domnívat, že správce (prodávající) nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se ZOOÚ, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů kupujícího.

d. Osobní údaje kupujících jsou považovány za důvěrné informace a nebudou poskytnuty třetím osobám. Osobní údaje kupujících jsou užívány pouze pro činnost provozovatele virtuální prodejny a v souvislosti s danou obchodní transakcí.  Objednáním zboží kupující souhlasí k použití jeho email adresy pro průběžné zasílání informací o novém zboží a akcích, týkajících se tohoto ESHOPU.


VII. Záruka a Reklamace a odstoupení od smlouvy

REKLAMACE VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno v eshopu www.autotechna.cz  a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) v platném znění.

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Není-li na záručním listě či faktuře  uvedeno jinak, je záruka na dodané zboží 12 měsíců. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Do záruky nespadají kromě dalších tyto případy:

  • zboží bylo reklamováno po záruční době
  • zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
  • zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem
  • došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

 

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, která činí u zboží nabízeného v našem internetovém obchodě 12 měsíců.

Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodbornou montáží kupujícím.

Sortiment prodávaný na eshopu http://www.vrakovistecitroen.eu/ je speciálního charakteru a vyžaduje nezbytně odbornou montáž. Případné reklamace a závady na zboží, které budou souviset s neodbornou montáží, nebudou uznány.

Před započetím reklamačního řízení je nutné kontaktovat prodávajícího e-mailem na adrese reklamace@vrakovistecitroen.eu a popsat zběžně druh závady a připojit fotodokumentaci vady na výrobku. Prodávající rozhodne o dalším postupu a při nutnosti zaslání výrobku zpět, postupujete dle domluvy s prodávajícím.

Reklamované zboží je nutné označit jasně viditelným nápisem REKLAMACE a doručit  pouze Českou poštou na adresu prodávajícího: www.vrakovistecitroen.eu, Pražská 585/8, 43001 Chomutov. V žádném případě nezasílejte na dobírku, takovéto zásliky budou automaticky vráceny zpět odesílateli.

Kupující může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží nebo výměnu zboží za nové. V některých případech je rovněž možné požadovat odstoupení od kupní smlouvy a navrácení kupní částky.

O reklamaci bude rozhodnuto (tj. reklamované zboží bude přijato či odmítnuto k vyřízení reklamace), ihned po doručení zboží na adresu prodávajícího, ve složitějších případech do deseti pracovních dnů. Tato lhůta však nezahrnuje dobu potřebnou pro odborné posouzení vady, je-li to zapotřebí.

V případě neoprávněné reklamace (zboží bude odmítnuto k vyřízení reklamace) má prodávající právo požadovat po kupujícím úhradu nákladů spojených se zasláním reklamovaného zboží zpět kupujícímu.

Prodávající je povinen reklamaci vyřídit v zákonné lhůtě 30-ti dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet dnem doručení zboží na adresu prodávajícího.

Nebude-li reklamace v uvedené lhůtě prodávajícím vyřízena, má kupující právo na přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy.

Při nákupu na dálku je možné vrácení nevyhovujícího zboží  a to pouze do 14 dnů od data převzetí. Při vrácení musí být předložen doklad o nabytí zboží a zboží musí být v nepoškozeném stavu, aby jej bylo možné použít k dalšímu prodeji. Dopravné a doběrečné jde jak při samotném nákupu tak při jeho následném zaslání zpět na vrub kupujícího.

Zakoupené náhradní díly jsou určené k montáži odborným servisem. V případě uplatnění záruky je nutné doložit kdo prováděl odbornou montáž.Zboží zpět zasílejte pouze Českou poštou. Zásilky na dobírku nebudou přijaty. Peníze za vrácené zboží zasíláme pouze převodem na účet.

Na veškeré díly je ze zákona záruka na výrobní vady 12 měsíců (nevztahuje se na vady způsobené špatnou montáží nebo běžným opotřebováním vozu).

Záruční oprava

Kupující má právo, aby vada na výrobku v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně oboustranně nedohodne na lhůtě delší.

Zákazník může žádat o výměnu věci nebo vrácení peněz v případě že jde o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3x stejná uznaná vada nebo 4 různé uznané závady nebo je zboží uznáno neopravitelným autorizovaným servisem. V obou případech je nutno s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu, záruční list reklamovaného výrobku, čitelné a kompletní opravné listy k výrobku z předchozích reklamací.

Zboží zaslané do reklamace vám bude opraveno nebo vyměněno na základě předchozí telefonické domluvy, případně vám budou na váš bankovní účet vráceny peníze. Opravené či vyměněné zboží vám bude na naše náklady zasláno zpět do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží od vás obdržíme). Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízení reklamace kupujícímu.

VIII. Závěrečná ujednání

A. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání objednávky a v den uzavření kupní smlouvy. Při trvalém smluvním vztahu má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci.